English
 ana sayfam yap       sık kullanılanlara ekle
26 Şubat 2021, Cuma,
 
Kulübümüz kategorisindeki diğer içerikler;
- Kulüp
- Tarihçe
- Yönetim
- Yüksek Divan Kurulu
- Kurullarımız
- Atatürk ve Fenerbahçe
- Amblem
- Derneklerimiz
- Başkanlarımız
- Kulübe Üyelik
- Üye ödemeleri
- Müzemiz
- Şükrü Saracoğlu
- Reklam ve Pazarlama
- Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvuru Yönergesi
- General Harrington Kupası
- İnsan Kaynakları Politikamız
- İş Başvuruları
- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
 
Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvuru Yönergesi

  FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 

ÜYELİK VE TEMSİLCİ ÜYELİK BAŞVURU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Amaç ve kapsam

 MADDE 1 –(1) Bu Yönerge’nin amacı; Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvuru Formu’nun şekli ile üyelik başvurusu sırasında sunulması gerekli bilgi ve belgelerin tespitine ve yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

         (2) Bu Yönerge :

         a) Üyelik ve Temsilci üyelik başvurularında,

         b) Üyelerin Kulüp ile ilişkilerinde,

         c) Üyelik ve Temsilci Üyeliğe ilişkin tüm işlemlerde uygulanır

Dayanak

MADDE 2 –(1)Bu Yönerge, 18 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzük Tadili Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen Kulüp Tüzüğü’nün 7.maddesinin 2.fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –Bu Yönerge’nin uygulanmasında;

a)  Kulüp :    Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ni

b) Üye   : Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğünde belirlenmiş yüksek amaç ve idealleri benimsemiş, üyelik için öngörülmüş şartları tamamıyla ihtiva ettiği Kulübün ilgili kurullarının kararları ile tespit edilmiş ve bunun sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olarak kabul edilmiş armanın ve sarı lacivert renklerin her alanda başarısı için karşılıksız çalışmayı ilke edinmiş üyeyi,   
c) Temsilci Üye :  Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğünde belirlenmiş yüksek amaç ve idealleri benimsemiş, üyelik için öngörülmüş şartları tamamıyla ihtiva ettiği Kulübün ilgili kurullarının kararları ile tespit edilmiş ve bunun sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü temsilci üyesi olarak kabul  edilmiş armanın ve sarı lacivert renklerin her alanda başarısı için karşılıksız çalışmayı ilke edinmiş Temsilci üyeyi,

 

d) Delege        :  Şube yönetim kurulu asıl üyeleri ile

                           Şube genel kurulunca, kulüp genel kuruluna katılmak
                         üzere delege olarak seçilen temsilci üyeyi ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Üyelik ve Temsilci Üyelik ile ilgili hükümler

 

                                                                                   BİRİNCİ BÖLÜM

                                                                             Üyelik ile ilgili hükümler

 

Üyelerde aranan nitelikler

MADDE 4 –(1) On sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve Tüzük’te öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip Fenerbahçelilik ruh ve sevgisi ile dolu olan her gerçek kişi, Kulübe üye olabilir.

(2) Ancak,

(a)         Yasal bir düzenleme uyarınca derneklere üye olması yasaklanmış olanlar;

(b)        Erteleme, seçenek yaptırımlara çevirme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeksizin basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama suçlarından dolayı hapis cezası ile mahküm olanlar;

(c)         Disiplin Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar ile Kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar;

(d)        Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar;

(e)         Kulübe veya Kulübün kurduğu ya da ortağı olduğu şirketlere ilam veya icra takibi ile kesinleşmiş bir borcunu ödememiş olanlar;

(f)          Türü, niteliği ve faaliyetlerinin kapsamı yönünden, Kulübün faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren rakip bir spor kulübüne veya başka bir spor kulübünün taraftar derneğine üye olanlar,

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne üye olamazlar.

Üyelik müracaat şekli;

MADDE 5 –Üyelik başvuruları Yönetim Kurulunca belirlenecek yönteme uygun şekilde doğrudan Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Genel Sekreterliğine, Şubelerde ise Şube sekreteri vasıtası ile Kulüp Genel Sekreterliğine yapılır. Üyelik için başvuran kimse başvuru formunu doldurarak.

a-Tüzüğü ve bu yönergeyi okuduğunu, Tüzük ve Yönerge hükümlerini kabul ettiğini bildiren yönergeye uygun müracaat dilekçesini Kulüp sekreterliği veya şube sekreterliğine verir.

b-Hakkındaki kişisel bilgileri, varsa üyesi olduğu kulüpleri, kulüp ile ticari bir ilişkisinin bulunup bulunmadığını açıkça belirtir.

c-Doldurulan belgeler ile birlikte biri müracaat formuna yapıştırılmış bir adet vesikalık fotoğraf ile, Nüfus cüzdan fotokopisi ve adli sicil belgesi dilekçe ekinde verilir.

 

d-Üye çocuğu statüsünde üye olacak başvurularda asıl üye referans imzası ile Nüfus cüzdan fotokopisi ile yapılır.

e-Üye eşi statüsünde üye olacak başvurularda asıl üyenin referans imzası, Nüfus cüzdan fotokopisi ve evlenme cüzdanı fotokopisi verilmesi gereklidir.

f-Fenerbahçe eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görevi ve özel indirimden yararlanmak isteyenler, yapacakları başvuruda FB Eğitim Kurumlarında 4 yıl eğitim görmüş olduklarını belgelendirmek zorundadır.

g-Fenerbahçe Çocuk Kulübü ve Fenerbahçe Gençlik Kulübü üyeleri bu statüden yararlanmak için yapacakları başvurularda adı geçen derneklerde 5 yıl üyeliklerini belgelemek zorundadır.

 

Üyelik talebinin incelenmesi ve karara bağlanması

     MADDE 6 –Sicil Kurulu üyelik talep dosyasını evrak kabul işlemlerini tamamladıktan sonra şekil olarak inceler, noksanlık görmez ise üyelik talebini herkesin görebileceği bir yerde 3 gün süre ile askıya çıkartır.

     Üyelik talebi ile ilgili itirazlar yazılı olarak Sicil Kuruluna yapılır. Her üye talepte bulunan kimsenin üyeliğine itiraz edebilir. İtirazın mahiyeti Sicil Kurulu tarafından Balotaj Kuruluna bildirilir. İtirazın kimin tarafından yapıldığı gizli tutulur.

     Askı süresi sonunda talep dosyası ve müracaat sahibi hakkındaki bilgileri Balotaj Kuruluna gönderir. Balotaj ekseriyetle toplanır. Balotaj Kurulu gerekli gördüğü incelemeleri yaptıktan sonra talebin kabulünün uygun olduğu veya talebin reddi gerektiği yolundaki görüşünü Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu müracaat sahibinin üyeliğe kabulü veya talebin reddi hakkındaki kararını 30 gün içinde verir ve müracaat ile ilgili işlemlerin tamamlanarak tebligatın yapılması için dosyayı üyeliğe kabul kararının sureti ile birlikte Sicil Kuruluna gönderir.

 

Üyelik sıfatının kazanılması

     MADDE 7 –Dosyada tüzüğe aykırılık veya noksanlık bulunmadığı takdirde üyelik  talebi kabul edilen kimseye Sicil Kurulunca kulübe giriş ücretini ve o yıla ait aidatını 30 gün içinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekilde ödemesi bildirilir. Ödenen giriş ücreti ile yıllık aidat makbuzlarının fotokopisi kulüp muhasebesi tarafından Sicil Kuruluna iletilir. İlgili ödeme, süresi içinde yapıldığı taktirde üyeliğe kabul edilen kimse üye kayıt defterine kaydedilir. Ödeme süresi içinde yapılmadığı taktirde üyeliğe kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar.

 

Üyenin Hak ve Görevleri

MADDE 8 - (1) Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir.

Kulüp Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye Tüzük’te öngörülen şekil ve koşullara tâbi olarak seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Üyeler Genel Kurul’ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birinde görev alabilir.

(2) Her üye aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

(a) Kayıtsız şartsız Tüzük hükümlerine ve Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermek;

(b) Kulübün maddi ve manevi varlıkları ile haklarına saygı göstermek;

(c) Üyelik sıfatından doğan görevlerini Tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmek;

(d) Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmak;

(e) Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek;

(f) Tüzük hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara ve yaptığı düzenlemelere uymak;

(g) Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek;

 (h) Adres değişikliğini değişiklik tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde yazılı olarak Kulüp Genel Sekreterliği’ne bildirmek.

(3) Kulübün faaliyette bulunduğu spor dallarından birinde faaliyet gösteren diğer bir spor kulübünde,(seçimle gelinen görevler hariç) sportif veya idari bir görev almak isteyen üye, Yönetim Kurulu’ndan yazılı izin almak zorundadır.

(4) Bu maddenin 3. fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafından verilen izinler geri alınamaz. Ancak verilen izinle Kulübün faaliyette bulunduğu sportif alanlarda faaliyette bulunan diğer bir spor kulübünde veya bu tür bir kulüple bağlantılı tüzel kişilikte sportif veya idari bir görev kabul edenler, bu görevde bulundukları sürece Kulüpte seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

 

                                           İKİNCİ  BÖLÜM

            Sporcu Üyeler veLisanslı sporcularla ilgili hükümler

 

Sporcu Üyeler

MADDE 9 –Bu madde anlamında “Sporcu” Olimpik olan veya olmayan bir spor dalında spor yapan amatör sporcuyu ifade eder.

Sporcuların lisanslarının çıkartılmasına şube sorumlusunun teklifi üzerine Spor Şubeleri sorumlusunca karar verilir.

 Ve lisansı çıkartılan sporcuların adına sporcu kayıt formu doldurularak lisans çıkartma tarihinden itibaren 30 gün içinde Sicil Kuruluna iletilir. Şube sorumluları takımın katıldığı her resmi müsabakadan sonra müsabakaya katılmış olan sporcuların listesini Sicil Kuruluna bildirir. Ayrıca sporcunun durumunda meydana gelen (sakatlık, sporu bırakma, ceza alma vb.) değişiklikler 2 ay içinde sporcukayıt defterine işlenmek üzere Sicil Kuruluna bildirilir. Sicil Kuruluna gönderilen bilgilerin bir sureti şube sorumlularınca dosyalanarak saklanır.

 

Lisanslı sporcularda aranan nitelikler

MADDE 10 –Lisanslı sporcu kayıt defterine kayıt tarihinden itibaren en az beş yıl süreyle amatör sporcu olarak kulüpte fiilen spor yapmış, en az 10 kere resmi müsabakalara katılmış ve sporu Fenerbahçe Spor Kulübünde bırakmış olan sporcular Tüzükte öngörülen üyelik şartları saklı kalmak üzere kulüp üyesi olma hakkını kazanır.

            Amatör lisanslı sporcu iken başka bir kulübe transfer olduktan sonra yeniden kulübümüze dönen amatör sporcuların üyelik talebi son giriş tarihlerinden itibaren geçerli sayılır ve bu şartlara göre değerlendirilir.

 

Lisanslı sporcunun üyelik için başvuru şekli

MADDE 11 –Bu Yönergenin 5. ve 6. maddelerinde sayılan şartları yerine getiren ve böylelikle üye olabilme hakkını kazanan sporcu,

a-Sporu bıraktığı tarihten itibaren üç yıl içinde Kulübe üye olmak istediğini bildiren dilekçe ile bizzat Sicil Kuruluna başvurur. Dilekçede branşını, spora başlama tarihini, kulübe intisap tarihini ve kulüpte kaç yıl sürekli spor yaptığını belirtir.

b-Hakkındaki kişisel bilgileri belirterek üye müracaat formunu doldurur.

c-Doldurulan belgeler ile birlikte biri müracaat formuna yapıştırılmış, bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopisi sureti ve Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil Belgesinin aslı,

d-Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınacak, sporcunun Kulüp adına son tescilinin yapıldığı tarihi ve tescilin bu tarihten müracaat gününe kadar Fenerbahçe Spor Kulübü adına devam ettiğini belgeleyen resmi yazı istenir. Sporcu Kulüpte amatör sporcu olarak geçirdiği süreyi ayrıca ilgili spor dalı şube sorumlusunun yazısı ile de tevsik eder.

 

Üyelik talebinin karara bağlanması

MADDE 12 –Müracaat dosyası tamamlanan lisanslı sporcunun üyelik talebi Sicil Kurulunca incelenir. Dosyada noksanlık bulunmadığı takdirde, Sicil Kurulu talebin kabulü veya reddi gerektiğine dair görüşünü Yönetim Kuruluna sunar.

Üyelik talebi hakkında kesin karar Yönetim Kurulunca verilir. Talep kabul edildiği takdirde Yönetim Kurulu üyeliğe kabul edilen sporcu hakkında gereken işlemlerin tamamlanarak tebligatın yapılması için dosyayı Sicil Kuruluna geri gönderir.

Üyelik talebi kabul edilen sporcu üyelere, giriş aidatının ve o yıla ait aidatın 30 gün içinde tamamen ve nakden ödenmesi

Sicil Kurulu tarafından bildirilir. Ödeme, süresi içinde yapıldığı takdirde ilgili kimse üye kayıt defterine kaydedilir.

Ödemenin süresi içinde yapılmaması halinde üyeliğe kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar. Amatör sporcular üyeliğe kabul tarihinde Kulüp üyesi sıfatını kazanırlar. Amatör sporcunun lisanslı sporcu olarak Kulüpte geçirdikleri süre, üyelik süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

 

                                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                          Temsilci Üyelik ile ilgili hükümler

 

Temsilci Üyelerde aranan nitelikler

MADDE 13 –(1) On sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve  amacı, Büyük Önderimiz Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda, çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak, fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak olan Kulübümüzün öngörülen amacına katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip Fenerbahçelilik ruh ve sevgisi ile dolu olan her gerçek kişi, Kulübe temsilci üye olabilir.

 (2) Ancak,

(g)         Yasal bir düzenleme uyarınca derneklere üye olması yasaklanmış olanlar;

(h)        Erteleme, seçenek yaptırımlara çevirme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeksizin basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama suçlarından dolayı hapis cezası ile mahküm olanlar;

(i)           Disiplin Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar ile Kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar;

(j)           Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar;

(k)        Kulübe veya Kulübün kurduğu ya da ortağı olduğu şirketlere ilam veya icra takibi ile kesinleşmiş bir borcunu ödememiş olanlar;

(l)           Türü, niteliği ve faaliyetlerinin kapsamı yönünden, Kulübün faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren rakip bir spor kulübüne veya başka bir spor kulübünün taraftar derneğine üye olanlar,

       Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Temsilci üye olamazlar.

Temsilci Üyelikmüracaat şekli

MADDE 14–(1) Temsilci üyelik başvuruları  doğrudan Kulüp Genel Sekreterliğine, Şubelerde ise Şube sekreteri vasıtası ile Kulüp Genel Sekreterliğine yapılır. Temsilci Üyelik içinbaşvuran kimse başvuru formunu doldurarak.

b-Tüzüğü ve bu yönergeyi okuduğunu, Tüzük ve Yönerge  hükümlerini kabul ettiğini bildiren yönergeye uygun müracaat dilekçesini Kulüp Genel sekreterliği veya şube sekreterliğine verir.

b-Hakkındaki kişisel bilgileri, varsa üyesi olduğu kulüpleri, kulüp ile ticari bir ilişkisinin bulunup bulunmadığını açıkça belirtir.

c-Doldurulan belgeler ile birlikte biri müracaat formuna yapıştırılmış bir adet vesikalık fotoğraf ile,  Nüfus cüzdan fotokopisi ve adli sicil belgesi dilekçe ekinde verilir.

(2)Temsilci üyelik başvurusunda bulunacaklar, Kulüp üyesi, temsilci üyesi veya şube kurucular kurulu üyelerini, şube yöneticilerini kendisinden bilgi alınacak kişiler olarak gösterebilir.

 

Temsilci Üyelik talebinin incelenmesi ve karara bağlanması

     MADDE 15 –Sicil Kurulu temsilci üyelik talep dosyasını evrak kabul işlemlerini tamamladıktan sonra şekil olarak inceler noksanlık görmez ise  temsilci üyelik talebini herkesin görebileceği bir yerde 3 gün süre ile askıya çıkartır.

     Temsilci üyelik talebi ile ilgili itirazlar yazılı olarak Sicil Kuruluna yapılır. Her üye talepte bulunan kimsenin üyeliğine itiraz edebilir. İtirazın mahiyeti Sicil Kurulu tarafından Balotaj Kuruluna bildirilir. İtirazın kimin tarafından yapıldığı gizli tutulur.

     Askı süresi sonunda talep dosyası ve müracaat sahibi hakkındaki bilgileri Balotaj Kuruluna gönderir. Balotaj ekseriyetle toplanır. Balotaj Kurulu gerekli gördüğü incelemeleri yaptıktan sonra talebin kabulünün uygun olduğu veya talebin reddi gerektiği yolundaki görüşünü Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu müracaat sahibinin temsilci üyeliğe kabulü veya talebin reddi hakkındaki kararını 30 gün içinde verir ve müracaat ile ilgili işlemlerin tamamlanarak tebligatın yapılması için dosyayı üyeliğe kabul kararının sureti ile birlikte Sicil Kuruluna gönderir.

Temsilci Üyelik sıfatının kazanılması

MADDE 16 –Dosyada tüzüğe aykırılık veya noksanlık bulunmadığı takdirde temsilci üyelik talebi kabul edilen kimseye Sicil Kurulunca kulübe giriş ücretini ve o yıla ait aidatını 30 gün içinde Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği şekilde ödemesi bildirilir. Ödenen giriş ücreti ile yıllık aidat makbuzlarının fotokopisi kulüp muhasebesi tarafından Sicil Kuruluna iletilir. Ödeme, süresi içinde yapıldığı taktirde temsilci üyeliğe kabul edilen kimse temsilci üye kayıt defterine kaydedilir. Ödeme, süresi içinde yapılmadığı taktirde, temsilci üyeliğe kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar. Temsilci üyelik kayıtları ayrıca Şubelerde sekreterlik tarafından temsilci üye kayıt defterine kaydedilir

Temsilci Üyenin Hak ve Görevleri

MADDE 17 - (1) Kulübün temsilci üyeleri eşit haklara sahiptir. Kulübe ait tesislerden yönetim kurulu tarafından belirlenmiş şart ve koşullarla istifade etmek hakkına sahiptir. Keza Kulübün ve Kulübün hissedarı bulunduğu şirketler tarafından üyelere sağlanan hak ve imkanlardan istifade eder.

Temsilci Üye, imkanların elverdiği Kulübün organizasyonlarında, yönetim kurulu tarafından kabul edilen öncelik ve ilk tercih haklarına sahiptir.

Temsilci Üyeliğe kabul olunanlara, Fenerbahçe Spor Kulübü  Temsilci Üyesi kimliği ile temsilci üyeler için hazırlanmış  özel Kulüp rozeti verilir.

Şube Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her temsilci üye şubelerin organları ve delegelik için seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Temsilci Üyeler Şube Genel Kurul’unca seçimi yapılan Şube organlarından sadece birinde görev alabilir.

Şubenin delegesi seçilen temsilci üyeler Tüzükte düzenlenen koşullara sahip olmak şartıyla kulüp organlarına seçilme ve kulüp başkan ve organlarını seçme hakkına sahiptir.

 (2) Her temsilci üye aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

(a) Kayıtsız şartsız Tüzük hükümlerine ve Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermek;

(b) Kulübün maddi ve manevi varlıkları ile haklarına saygı göstermek;

(c) Temsilci Üyelik sıfatından doğan görevlerini Tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmek;

(d) Şubenin sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmak;

(e) Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek;

(f) Tüzük hükümleri ile Kulüp ve Şube organlarının aldığı kararlara ve yaptığı düzenlemelere uymak;

(g) Kulübün ve Şubenin yetkili organları tarafından istenilen bilgi  ve belgeleri vermek;

 (h) Adres değişikliğini değişiklik tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde yazılı olarak Kulüp Genel Sekreterliği’ne ve Şube Sekreterliğine bildirmek.

(3) Kulübün faaliyette bulunduğu spor dallarından birinde faaliyet gösteren diğer bir spor kulübünde,(seçimle gelinen görevler hariç) sportif veya idari bir görev almak isteyen temsilci üye, Yönetim Kurulu’ndan yazılı izin almak zorundadır.

(4) Bu maddenin 3. fıkrası uyarınca Kulüp Yönetim Kurulu tarafından verilen izinler geri alınamaz. Ancak verilen izinle Kulübün faaliyette bulunduğu sportif alanlarda faaliyette bulunan diğer bir spor kulübünde veya bu tür bir kulüple bağlantılı tüzel kişilikte sportif veya idari bir görev kabul  edenler, bu görevde bulundukları sürece  Şubede seçme ve seçilme haklarını  kullanamazlar.

 

                                    ÜÇÜNCÜ KISIM

                                    SON HÜKÜMLER

 

Giriş ücretini ödeme şekli

MADDE 18–Üyeliğe ve temsilci üyeliğe giriş ücreti ve aidat, Kulüp Yönetim Kurulu’nca öngörülecek ödeme şekillerine göre ödenir.   

 

Adli Sicil Belgesi

MADDE 19 –Gerekli görüldüğünde Sicil Kurulu tarafından üyelerden ve temsilci üyelerden Adli Sicil Belgesi istenebilir. Kendisine tebligat yapılan üye 60 gün içinde gerekli belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

Gerçek Dışı Bilgi

MADDE 20–Üyelerin ve temsilci üyeleri, üyelik başvurusu esnasında doldurdukları form ve ek belgelerdeki bilgilerin gerçek olmadığının anlaşılması halinde, üyeliğe kabul işlemi iptal olunur. Alınan üye giriş ücreti ve aidat kulübe bağışlanmış olarak kabul olunur. Üyelik başvurusunda bulunan her üye ve temsilci üye,  üyeliğe kabul işleminin iptali halinde, ödediği giriş ücreti ve aidatın kulübe bağış olarak kaydını,  üyelik formunu imzalamakla kabul etmiş sayılır.

 

Bildirim Zorunluluğu

MADDE 21 –Üyeler ve temsilci üyeler kişisel durumlarında meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 10 gün içinde Sicil Kuruluna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Ayrıca üyelerin ve temsilci üyelerin kulüpte aldıkları görevler, cezalar, üyelik durumlarında oluşan değişiklikler ilgili kurullar tarafından Sicil Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

 

Değişiklik  

MADDE 22–Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvuru Formu’nun şekli ile üyelik başvurusu sırasında sunulması gerekli bilgi ve belgelerin tespitine ve yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlenmek üzere Kulüp tüzüğünün 7.maddesinin 2.fıkrası uyarınca yürürlüğe konan bu Yönergede değişiklikler yapmaya Kulüp Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Yürürlük                                                                                                                                                  
MADDE 23 -
Bu Yönerge Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulunun 20.08.2014 tarih 30 sayılı kararı ile ve oybirliği ile kabul olunarak 20.08.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

 
 
 
Kurumsal İnternet Danışmanlığı