English
 ana sayfam yap       sık kullanılanlara ekle
29 Kasım 2020, Pazar,
 
Kulubümüz kategorisindeki diğer içerikler;
- Kulüp
- Tarihçe
- Yönetim
- Atatürk ve Fenerbahçe
- Amblem
- Derneklerimiz
- Başkanlarımız
- Kulübe Üyelik
- Müzemiz
- Şükrü Saracoğlu
- Reklam ve Pazarlama
- General Harrington Kupası
- İnsan Kaynakları Politikamız
- İş Başvuruları
- Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvuru Yönergesi
- Üye ödemeleri
- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
- Yüksek Divan Kurulu
- Kurullarımız
 
Staj Başvurusu

Üniversite Öğrencileri için Staj olanakları; Kulüp ve Şirketlerimizde üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere staj olanağı zorunlu staj kapsamında tanınmaktadır. Staj programlarımızda öğrencilerin üniversitede aldıkları teorik bilgilerin uygulamalarını görmelerine yardımcı olmak ve iş yaşamı hakkında genel fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Şirketlerimiz stajyer alımlarını yaz dönemi için Mayıs ayında, kış dönemi için ise Eylül ayında yapmakta; staj süreleri projelerin yoğunluğu ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmektedir. Staj başvurusu yapmak için özgeçmiş oluşturmanız gerekmektedir.

Staj için başvuru yaparken staj yapmak istediğiniz süre ve dönemi ön yazınızda belirtmeyi unutmayınız.

Pozisyona Başvur
Adı Soyadı
E-posta
Cep Telefonu
Klasik Özgeçmiş
Dosya Ekle
Maks. Boyut 1MB / Sadece DOC, DOCX yada PDF
Güvenlik Kodu   Yenile
Lütfen resimde gördüğünüz güvenlik kodunu aşağıdaki alana yazınız.
 
 
 
 

ÇALIŞAN ADAYLARININ
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği (“Kulüp”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Toplanan kişisel verileriniz, Kulüp insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Kulüp tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kulüp prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; Kulüp insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasını ve icra edilmesini, Kulüp tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, ilişkili şirketlere, Kulüp yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.
 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, e-posta yolu ile, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan Kulüp internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, iş başvuru formu ve kişilik envanteri formu aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 4. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

  Kulüp, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.
  • İş başvurunuz sırasında Kulüp ile paylaştığınız sağlık verileriniz, dernek, vakıf ve sendika üyelik verileriniz ve ceza mahkûmiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz, Kulüp tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi amacı ile işlenebilecektir.
  • İş başvurunuz sırasında Kulüp ile paylaştığınız, yukarıda sayılı özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil tüm verileriniz, Grup Şirketleri’ndeki açık pozisyonlarda değerlendirilmeniz amacı ile ilgili Grup Şirketleri ile paylaşılabilecektir.
 5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.fenerbahce.org adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde düzenlenen yöntemlerle Kulüp’e iletmeniz durumunda, Kulüp, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Aşağıda imzası bulunan ben  , Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ‘ne yapmış olduğum iş başvurusu sırasında paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni”nin incelenmek üzere tarafımla paylaşılmış ve tarafımca incelenmiş olduğunu, bu metni imzalayarak “Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni” kapsamında yer alan bilgilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın metnin 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 
Kurumsal İnternet Danışmanlığı